Filmikamari SEL SEOL
Takaisin


SEOL – SÄÄNNÖT

1 § NIMI
Yhdistyksen nimi on Suomen Elokuvateatteriliitto – Finlands Biografförbund – SEOL r.y. ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 § TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia julkista elokuvateatteritoimintaa harjoittavien yksityisten ja yhteisöjen ammatillisena järjestönä ja valvoa jäsentensä yhteisiä etuja sekä heidän oikeuksiansa yleisten asiain käsittelyssä. Yhdistyksen toiminta-alaa millään tavoin rajoittamatta säädetään, että sen tulee
1) toimia elokuvateatterialan taloudellisen ja oikeudellisen aseman parantamiseksi,
2) toimia elokuvateatterialalla työskentelevien aineellisen, henkisen ja ammattitaidollisen kehityksen edistämiseksi,
3) myötävaikuttaa elokuvien kasvattavan ja sivistävän tason kohottamiseksi,
4) valvoa, että hyviä liiketapoja noudatetaan,
5) ryhtyä toimenpiteisiin epäterveen kilpailun estämiseksi,
6) antaa viranomaisille lausuntoja julkista elokuvateatteritoimintaa koskevissa kysymyksissä,
7) avustaa jäseniään viranomaisille tehtävissä anomuksissa,
8) antaa jäsenilleen ohjeita ja neuvoja ammattialan kysymyksissä,
9) edustaa maamme elokuvateatterialaa muiden maiden vastaavissa yhteenliittymissä ja maamme elokuva-alan keskusjärjestöissä.

3 § JÄSENEKSI PÄÄSY
Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen yhdistyksen hallituksen hyväksymä julkista elokuvateatteri- tai -kiertuetoimintaa harjoittava yksityinen henkilö tai yhteisö, joka suorittaa jäsenmaksun ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja sen tekemiä päätöksiä.
Jäsenyys koskee kaikkia jäsenen omistamia / vuokraamia elokuvateattereita.
Jäsenen velvollisuus on ilmoittaa liitolle tarvittavat tiedot kaikista omistamistaan / vuokraamistaan toimipisteistä, joissa harjoitetaan elokuvatoimintaa.
Jäseneksi ei kuitenkaan voida hyväksyä henkilöä tai yhteisöä, jonka toiminta on ristiriidassa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa.
Samoin edellytyksin voi yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi päästä
a) julkisen elokuvateatteritoiminnan harjoittamisen lopettanut yksityinen henkilö, joka on vähintään kolme vuotta kuulunut jäsenenä yhdistykseen,
b) muu elokuvateatterialalla toimiva henkilö, jonka yhdistyksen hallitus yksimielisesti hyväksyy.
Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänestysvaltaa yhdistyksen kokouksissa.

4 § KUNNIAJÄSENET
Henkilön, joka on erikoisesti ansioitunut toiminnallaan yhdistyksen hyväksi tai muulla tavalla, voi liittokokous yhdistyksen hallituksen esityksestä valita kunniajäseneksi.

5 § JÄSENEN SUORITETTAVAT MAKSUT
Jäsen suorittaa heti jäseneksi päästyään yhdistyksen hallituksen määräämän voimassa olevan liittymismaksun. Jäsen maksaa vuosimaksun, joka on määrätty osuus teatterin liikevaihdosta tai hallituksen vahvistama alin vuosimaksu.
Elokuvakiertueiden vuosimaksu määräytyy samoin kuin edellä ollen kuitenkin vähintään vuoden alin vuosimaksu puolitoistakertaisena.
Kannattajäsenen vuosimaksu on alin vuosimaksu.
Vuosimaksu, joka laskutetaan vuosittain kesäkuussa, on maksettava saman vuoden elokuun loppuun mennessä. Jos jäsenteatteri on jättänyt jäsenmaksuvelvoitteensa hoitamatta, katsotaan se saman vuoden marras - joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa eronneeksi liiton jäsenyydestä.

6 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN
Mikäli jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullinen ilmoitus yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin jäsen on oikeutettu eroamaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksun y.m. velvoitukset sen kalenterivuoden loppuun saakka, jonka aikana hän eroaa.
Jäsen, joka kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen sääntöjä tai hallituksen päätöksiä tai jättää täyttämättä muut velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai laiminlyö jäsenmaksunsa tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittaa yhdistystä voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.
Jäsen, joka on joko erotettu tai vapaaehtoisesti eronnut, ei ole oikeutettu saamaan takaisin liitolle suorittamiaan maksuja.

7 § JÄSENTEATTERIN SIIRTYMINEN UUDELLE OMISTAJALLE JA VANHAN OMISTAJAN LIITOSTA EROAMINEN
Jos jäsenteatteri siirtyy uudelle omistajalle/tai vuokralaiselle, on siirrosta heti ilmoitettava liiton hallitukselle, jolloin, jos siirto on tapahtunut vapaaehtoisella kaupalla ja uusi omistaja/vuokraaja hyväksytään liiton jäseneksi, hän saa hyväkseen edellisen jäsenen maksaman kuluvan vuoden vuosimaksun ollen kuitenkin velvollinen suorittamaan liittymismaksun. Vanhan jäsenen jäsenyys päättyy samalla, kun uusi omistaja /vuokraaja hyväksytään jäseneksi.
Jos teatteri muuten lopettaa toimintansa, katsotaan sen jäsenyys päättyneeksi kysymyksessä olevan kalenterivuoden lopussa.

8 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET
Yhdistyksen toimielimet ovat:
1) liittokokous,
2) yhdistyksen hallitus,
3) yhdistyksen toimitusjohtaja ja
4) yhdistyksen toimisto.

9 § YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 6–8 varsinaista jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtainen varajäsen, jotka yhdistyksen syyskokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättää yhdistyksen syyskokous. Hallituksen varsinaisia jäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään valittaessa tulee ottaa huomioon alueelliset näkökohdat.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joista jommankumman on oltava pääkaupunkiseudulta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteensä vähintään puolet jäsenistä on kokouksessa läsnä.
Hallitus voi asettaa keskuudestaan työ- ym. valiokuntia ja määrätä niiden tehtävät.
Hallituksen sekä varsinaisille että varajäsenille on hyvissä ajoin lähetettävä kokouskutsu esityslistoineen. Jos varsinainen jäsen on estynyt saapumasta hallituksen kokoukseen, johon hän on saanut kutsun, hänen velvollisuutensa on ilmoittaa tästä varajäsenelleen. Mikäli varsinaisen jäsenen lisäksi myös hänen nimetty varajäsenensä on kokouksessa läsnä, on tällä puhe- mutta ei päätösvaltaa.

10 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on
1) käyttää yhdistyksen puhe- ja päätösvaltaa asioissa, jotka eivät kuulu liittokokoukselle;
2) valvoa Suomen Filmikamari ry:n elokuvateatterijaostona yhdistyksen etuja keskusjärjestössä sekä edesauttaa Filmikamarin pyrkimyksiä elokuvateattereiden toimintaedellytysten ylläpitämisessä ja parantamisessa;
3) kantaa ja vastata yhdistystä koskevissa asioissa;
4) päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä;
5) määrätä yhdistyksen jäsenmaksuista;
6) päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihdosta tai kiinnittämisestä;
7) valmistaa liittokokouksissa käsiteltävät asiat, laatia vuosittain kertomus yhdistyksen toiminnasta, kutsua kokoon liittokokoukset ja täytäntöönpanna niiden päätökset;
8) erottaa yhdistyksen jäsen 6 §:ssä mainitussa tapauksessa;
9) valita yhdistyksen toimitusjohtaja;
10) valita tarvittaessa jäsen yhdistyksen sääntöjen 20 §:ssä mainittuun välimieslautakuntaan.

11 § TOIMITUSJOHTAJA
Yhdistyksen toimitusjohtajan, jonka tulee olla elokuva-alalla asiantuntemusta omaava henkilö, tehtäviin kuuluu
1) yhdistyksen asioiden välitön johto ja hoito;
2) valmistella liitto- ja hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat;
3) täytäntöönpanna hallituksen päätökset;
4) huolehtia yhdistyksen rahavarojen hoidosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti;
5) edustaa yhdistystä viranomaisten luona;
6) muut hallituksen antamat tehtävät.

12 § YHDISTYKSEN TOIMISTO
Yhdistyksen toimiston tehtävänä on toimitusjohtajan johdon ja valvonnan alaisena suorittaa liiton juoksevat asiat, sekä avustaa yhdistyksen jäseniä neuvoin elokuvateatterin hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

13 § LIITTOKOKOUKSET
Varsinaisia liittokokouksia, jotka pidetään vuosittain hallituksen määräämässä paikassa, ovat vuosikokous ja syyskokous.
Vuosikokous pidetään touko–kesäkuussa ja syyskokous marras–joulukuussa.
Hallitus voi tarpeen vaatiessa kutsua koolle ylimääräisen liittokokouksen. Sellainen on myös kutsuttava koolle, jos vähintään 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä käsiteltäväksi ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.
Liittokokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

1) Vuosikokouksessa
a) kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten virkailijoiden vaali;
b) kahden pöytäkirjantarkastajan vaali;
c) hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna;
d) tilintarkastajien lausunto;
e) kysymys tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
f) muut hallituksen esittämät asiat ja sellaiset yksittäisten jäsenten ehdottomat asiat, jotka nämä ovat hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta sen käsiteltäväksi esittäneet.

2) Syyskokouksessa
a) kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten virkailijoiden vaali;
b) kahden pöytäkirjantarkastajan vaali;
c) tulo- ja menoarvion hyväksyminen seuraavaa kalenterivuotta varten;
d) hallituksen ja sen työvaliokunnan jäsenten sekä tilin tarkastajien palkkioiden määrääminen;
e) hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle;
f) kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali;
g) yhdistyksen edustajien valitseminen Suomen Filmikamari ry:n valtuustoon seuraavaksi kalenterivuodeksi;
h) muut hallituksen esittämät asiat ja sellaiset yksittäisten jäsenten ehdottamat asiat, jotka nämä ovat hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen syyskokousta sen käsiteltäväksi esittäneet.

14 § ÄÄNIOIKEUS
Liittokokouksissa on kaikilla yhdistyksen jäsenillä puhe-ja äänioikeus ja kutakin omistamaansa/vuokraamaansa elokuvateatterisalia kohti yksi ääni. Jäsen voi lisäksi äänestää enintään viidellä valtakirjalla.

15 § VAALIT
Äänestykset ovat avoimet ellei vähintään 10 äänioikeutettua vaadi lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisu tapahtuu arvan vedolla.
Hallituksen nimeämä vaalilautakunta valmistaa ehdokasluettelon sille viimeistään 14 vuorokautta ennen syyskokousta kirjallisesti esitetyistä ehdokkaista sääntöjen 9 §:n määräämällä tavalla toimeenpantavaa hallituksen jäsenten vaalia varten. Syyskokous
ei kuitenkaan ole sidottu edellä mainittuihin ehdokkaisiin.

16 § TILIT
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on ennen seuraavan maaliskuun loppua jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee ennen seuraavan huhtikuun loppua antaa lausuntonsa hallitukselle.

17 § TOIMINIMI
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja varmentaa toimitusjohtaja tai joku hallituksen jäsenistä. Juoksevissa asioissa nimen voi kirjoittaa hallituksen siihen valitsema toimihenkilö tai -henkilöt.

18 § KOKOUSKUTSU
Kutsu liittokokoukseen toimitetaan kirjeellisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ja ylimääräisiin kokouksiin vähintään viikkoa ennen.
Muut tiedonannot toimitetaan niin ikään jäsenille kirjeellisesti.

19 § VÄLIMIESLAUTAKUNTA
Jäsenten väliset julkista elokuvateatteritoimintaa tai siihen liittyviä asioita koskevat erimielisyydet ratkaisee lopullisesti välimieslautakunta. Vedotessaan välimieslautakuntaan on hakijan valituskirjelmässään nimettävä edustajansa tähän, johon vastapuoli valitsee toisen jäsenen. Ellei vastapuoli valitse edustajaansa, niin sen määrää liiton hallitus. Nämä edustajat valitsevat yhdessä kolmannen jäsenen puheenjohtajaksi. Ellei kolmannen jäsenen valitsemisesta päästä yksimielisyyteen, on hänet valittava kuten laki välimiehestä määrää, ja on asiain käsittelyssä muutenkin noudatettava helmikuun 4 päivänä 1928 välimiesmenettelystä annetun lain määräyksiä.

20 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN LAKKAUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen lakkauttamista koskeva päätös on tehtävä kokouksessa, jossa ehdotusta tulee kannattaa ainakin kolmeneljännestä (3/4) toimitetussa äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksen toiminnan lakatessa käytettäköön sen varat johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen sen mukaan kuin yhdistyksen toiminnan lopettava kokous määrää.

21 §
Muissa kohdissa noudatettakoon lakia yhdistyksistä.© FILMIKAMARI 2003 Produced by Framesay