Filmikamari SEL SEOL
Takaisin


SEL - S√Ą√ĄNN√ĖT

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen elokuvatoimistojen liitto - Finlands filmbyråers förbund ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä nimitystä liitto.

2 § Tarkoitus
Liiton tarkoituksena on suojella ja tukea jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja elokuvien levitysalalla, edistää alan tervettä kehitystä sekä estää vilpillistä kilpailua.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
- työskentelee elokuvien levitysalan yleisten edellytysten ja oikeudellisen aseman parantamiseksi;
- toimii alalla työskentelevien yleisen aineellisen, henkisen ja ammatillisen kehityksen edistämiseksi;
- vaikuttaa elokuvien kasvattavan ja sivistävän tason kohottamiseen;
- valvoo hyvien liiketapojen noudattamista;
- antaa viranomaisille lausuntoja elokuvien levitystoimintaa koskevissa kysymyksissä;
- antaa jäsenilleen alaa koskevia ohjeita ja neuvoja;
- edustaa liittona jäseniään muiden maiden vastaavissa yhteenliittymissä ja maamme elokuva-alan järjestöissä.

Edistääkseen toiminnalleen asetettujen tarkoitusperien saavuttamista liitto kuuluu jäsenenä Suomen Filmikamari ry:een.

3 § Jäsenyys
Liiton hallitus voi hyväksyä liiton jäseneksi elokuvien levitystoimintaa Suomessa harjoittavan yksityisen henkilön, osakeyhtiön tai muun oikeuskelpoisen yhteisön. Liittyessään liittoon jäsen sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja liiton tekemiä päätöksiä sekä sopimuksia. Hallituksen ei tarvitse perustella jäseneksi pyrkivälle mahdollista hylkäävää päätöstään.

4 § Jäsenenmaksujen määräytyminen
Liittyessään liittoon jäsen maksaa liiton hallituksen määräämän liittymismaksun.

Elokuvateatterielokuvien levitystoimintaa harjoittava jäsen maksaa liitolle kunakin vuonna liiton hallituksen määräämän jäsenmaksun, joka jakaantuu kahteen osaan: perusjäsenmaksuun ja kopiomaksuun.
Kopiomaksu perustuu jäsenen edellisen kalenterivuoden aikana Suomessa ensiesitykseen saattamiensa pitkien elokuvien kopiomääriin.

Jäsen, joka ei edellisenä kalenterivuonna ole saattanut yhtään pitkää elokuvaa ensiesitykseen, maksaa jäsenmaksuna perusjäsenmaksun.

Elokuvateatterielokuvien levitystoimintaa harjoittavan jäsenen on joka vuoden joulukuun loppuun mennessä jätettävä hallitukselle kirjalliset tiedot samana kalenterivuonna ensiesitykseen saattamiensa pitkien elokuvien nimistä ja kopiomääristä. Näiden tietojen perusteella laskutetaan seuraavan vuoden jäsenmaksu.

Elokuvateatterielokuvien levitystoimintaa harjoittavan jäsenen äänimäärä määräytyy siten, että perusmaksu vastaa yhtä ääntä ja jokainen kopiomaksu yhtä lisä-ääntä.

Videoelokuvien levitystoimintaa harjoittava jäsen suorittaa liitolle kunakin vuonna liiton hallituksen määräämän jäsenmaksun, joka jakaantuu kahteen osaan: perusjäsenmaksuun ja lisäjäsenmaksuun.
Lisäjäsenmaksu lasketaan jäsenen edellisen kalenterivuoden liikevaihdosta erillisen taulukon mukaan, jonka syyskokous vahvistaa.
Jäsen, joka ei edellisenä vuonna ole harjoittanut videoelokuvien levitystoimintaa, maksaa jäsenmaksuna hallituksen määräämän minimijäsenmaksun.

Videoelokuvien levitystoimintaa harjoittavan jäsenen on joka vuoden joulukuun loppuun mennessä jätettävä hallitukselle kirjallinen arvio samana kalenterivuonna kertyneestä liikevaihdostaan, jonka perusteella laskutetaan seuraavan vuoden
jäsenmaksu. Mahdolliset poikkeamat arviosta oikaistaan kun jäsen on esittänyt
oikeaksi todistetut tilinpäätöstietonsa.

Videoelokuvien levitystoimintaa harjoittavan jäsenen äänimäärä määräytyy siten, että perusjäsenmaksu vastaa yhtä ääntä ja jokainen lisäjäsenmaksu yhtä lisä-ääntä.

5 § Liitosta eroaminen ja erottaminen
Jäsen, joka haluaa erota liitosta on velvollinen tekemään siitä kirjallisen ilmoituksen joko hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamaan eroamisestaan suullisesti liittokokouksessa. Ero astuu voimaan kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

Jos jäsen on jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa määräaikaan mennessä tai laiminlyönyt muut jäsenyyteen liittyvät velvoitteet, toiminut liiton sääntöjen tai päätösten vastaisesti tai kieltäytynyt noudattamasta niitä, tai jos jäsenen on katsottu menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittaneen yhdistystä, hallitus voi tehdä päätöksen jäsenen erottamisesta liitosta.

Jäsen, joka on menettänyt oikeuskelpoisuutensa tai kuollut tai joka ei muutoin enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, katsotaan eronneeksi liitosta.

Hallitus voi erottaa liitosta jäsenen, joka ei kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana ole harjoittanut elokuvien levitystoimintaa.

Liitosta eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin liitolle suorittamiaan maksuja.

6 § Liiton hallitus
Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kolmesta viiteen (3-5) j√§sent√§, jotka valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja toimihenkil√∂t. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai h√§nen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja. Hallitus on p√§√§t√∂svaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteens√§ v√§hint√§√§n puolet j√§senist√§ ovat kokouksessa l√§sn√§. Hallituksen p√§√§t√∂kseksi muodostuu se, jota v√§hint√§√§n puolet l√§sn√§olevista j√§senist√§ on kannattanut. √Ą√§nten menness√§ tasan ratkaisee puheenjohtajan √§√§ni tai vaalin ollessa kysymyksess√§ arpa.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan tai muista liiton jäsenistä työ- ym. valiokuntia ja määrätä niiden tehtävät.

7 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on
- käyttää liiton puhe- ja päätösvaltaa asioissa, jotka eivät kuulu liittokokouksen päätettäväksi;
- valvoa Suomen Filmikamari ry:n levitysjaostona liiton etuja keskusjärjestössä sekä edesauttaa Filmikamarin pyrkimyksiä elokuvien levitystoiminnan edellytysten ylläpitämiseksi ja parantamiseksi;
- kantaa ja vastata liittoa koskevissa asioissa;
- päättää liiton jäseneksi hyväksymisestä ja erottamisesta;
- määrätä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksuista;
- päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, luovuttamisesta, vaihdosta tai kiinnittämisestä;
- päättää liiton asioiden hoidosta ja siihen tarvittavan henkilökunnan palkkaamisesta;
- valmistaa liittokokouksissa käsiteltävät asiat, laatia vuosittain kertomus yhdistyksen toiminnasta, kutsua kokoon liittokokoukset ja panna täytäntöön niiden päätökset.

8 § Liiton nimenkirjoittajat
Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsenistä yhdessä. Juoksevissa asioissa liiton nimen voi kirjoittaa hallituksen siihen valtuuttama toimihenkilö tai -henkilöt.

9 § Liittokokoukset
Varsinaisia liittokokouksia ovat vuosikokous ja syyskokous. Vuosikokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Hallitus voi kutsua liiton jäsenet ylimääräiseen liittokokoukseen tarvittaessa tai milloin vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytää.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten virkailijoiden vaali
2. Kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali
3. Hallituksen kertomus liiton toiminnasta edellisenä vuonna
4. Tilintarkastajan lausunto
5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
6. Kysymys tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Hallituksen esittämät ja jäsenten ehdottamat muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten virkailijoiden vaali
2. Kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali
3. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen seuraavalle kalenterivuodelle
4. Tilintarkastajan, hallituksen jäsenten ja muiden valiokuntien jäsenten palkkioiden määrääminen
5. Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen
6. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali
7. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali
8. Liiton edustajien valitseminen Suomen Filmikamarin valtuustoon seuraavaksi kalenterivuodeksi
9. Liiton edustajien valitseminen alan yhteisiin elimiin
10. Hallituksen esittämät ja jäsenten ehdottamat muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 ¬ß √Ą√§nioikeus
Liittokokouksissa jäsenellä on puhe- ja äänioikeus. Jäsenen äänimäärä määräytyy siten kuin jäsenmaksujen määräytymisen yhteydessä näiden sääntöjen 4 §:ssä on säädetty. Jäsen voi lisäksi äänestää yhdellä (1) valtakirjalla.

11 § Vaalit
Jollei henkil√∂valinta tapahdu yksimielisesti, √§√§nestyksiss√§ noudatetaan enemmist√∂vaalitapaa, jolloin valituiksi tulevat eniten √§√§ni√§ saaneet. √Ą√§nten menness√§ tasan valinta ratkaistaan arvalla.

12 § Kokouskutsu
Kutsu liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokousta kokouspäivä mukaan luettuna. Muut tiedonannot toimitetaan niin ikään kirjallisesti jäsenistölle.

13 § Toiminta- ja tilikausi
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on ennen seuraavan maaliskuun loppua jätettävä tilintarkastajalle, jonka tulee ennen seuraavan huhtikuun loppua antaa lausuntonsa hallitukselle.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen lakkauttaminen
Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen lakkauttamista koskeva päätös on tehtävä liittokokouksessa, jossa ehdotusta tulee kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä.

Liiton toiminnan lakatessa käytettäköön sen varat johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen sen mukaan kuin yhdistyksen toiminnan lopettava kokous määrää.

15 § Muissa kohdin noudatettakoon lakia yhdistyksistä.


© FILMIKAMARI 2003 Produced by Framesay