Filmikamari SEL SEOL
Takaisin


SUOMEN FILMIKAMARI - FINLANDS FILMKAMMARE ry:n SÄÄNNÖT

Rekisteröity 15.5.2018

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Filmikamari – Finlands Filmkammare ry ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan yhdistyksestä käyttää epävirallista nimitystä The Finnish Chamber of Films.

Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto.

2 § Liiton tarkoitus ja tehtävä
Liitto on elokuva-alan yhdistysten keskusjärjestö. Sen tarkoituksena on toimia koko elokuva-alan terveen kehityksen hyväksi. Liitto tekee esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille elokuva-alan kysymyksistä. Se pyrkii edistämään elokuva-alan yhdistysten yhteisiä tavoitteita ja toimii yhdistysten keskinäisten eturistiriitojen tasoittajana. Liitto valvoo elokuva-alan etua valmisteltaessa ja tehtäessä elokuvapoliittisia ratkaisuja yhteiskunnan eri tasoilla sekä pyrkii vaikuttamaan elokuvaan kohdistuviin lainsäädännöllisiin toimiin elokuva-alan tavoitteiden mukaisesti. Liitto on harjoittamaan elokuva-alan kustannustoimintaa, järjestämään toimintansa tukemiseksi viranomaisten luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottamaan vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

3 § Jäsenyys
Liiton muodostavat ja sen jäseniä ovat Suomen elokuvateatteriliitto - Finlands biografförbund - SEOL ry ja Suomen elokuvatoimistojen liitto - Suomen elokuvatoimistojen liitto - Finlands filmbyråers förbund ry.

Liiton jäseneksi voi vuosi- tai syyskokous hyväksyä liiton hallituksen esityksestä liiton toimialalla olevan koko maan käsittävän rekisteröidyn yhdistyksen, joka edustaa elokuva-alan yrityksiä. Hyväksyessään uuden jäsenen vuosikokous samalla määrää sen edustajien lukumäärän liiton kokouksissa.

4 § Jäsenmaksut
Liiton hallitus määrää vuosittain jäsenyhdistysten maksaman jäsenmaksun suuruuden.

5 § Jäsenyydestä eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenyys päättyy ilmoitusta seuraavan yhdistyksen tilikauden alussa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 § Liiton hallitus
Liiton asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Liiton hallitukseen kuuluu viidestä kymmeneen (5–10) jäsentä, jotka syyskokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen tulee kuulua edustajia jokaisesta jäsenyhdistyksestä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Liiton hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

7 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tulee
1. toimia jäsenyhdistystensä yhdyssiteenä;
2. toteuttaa elokuva-alan elokuvapoliittista ohjelmaa ja pyrkiä vaikuttamaan sitä koskevaan lainsäädäntöön sekä seurata alan tapahtumia ja kehitystä sekä kotimaassa että ulkomailla;
3. laatia vuosittain kertomus liiton toiminnasta ja taloudenhoidosta;
4. vastata liiton taloudesta;
5. määrätä jäsenmaksun suuruus;
6. päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, luovuttamisesta, vaihdosta tai kiinnittämisestä;
7. kutsua liitto sen kokouksiin, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna tehdyt päätökset;
8. palkata liiton toimitusjohtaja.

8 § Toimialajaostot
Liitolla on kaksi toimialajaostoa:
1. elokuvateatterijaosto;
2. elokuvien maahantuonti- ja levitysjaosto.
Toimialajaostot koostuvat jäsenyhdistysten hallituksista ja valmistelevat sekä tekevät liiton hallitukselle esityksiä toimialojensa edunvalvontaan ja kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Toimialajaostojen kokoonkutsujina toimivat liiton hallitus ja jäsenyhdistysten puheenjohtajat tai varapuheenjohtajat.

9 § Edustus liiton kokouksissa Liiton kokouksiin saa Suomen elokuvateatteriliitto - Finlands biografförbund – SEOL ry. lähettää kuusi (6) edustajaa, ja Suomen elokuvatoimistojen liitto – Finlands filmbyråers förbund ry kuusi (6) edustajaa. Liittoon hyväksytyn uuden jäsenyhdistyksen edustuksesta liiton kokouksissa menetellään 3 §:ssä määrätyllä tavalla.

10 § Liiton kokoukset
Varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja syyskokous. Vuosikokous pidetään touko–kesäkuussa ja syyskokous marras–joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja sen määräämässä paikassa.

Liiton ylimääräinen kokous voidaan pitää liiton kokouksen niin päättäessä tai hallituksen katsoessa siihen olevan aihetta tai milloin 1/4 äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. hallituksen toiminta- ja tilikertomus;
2. tilintarkastajan lausunto;
3. tilinpäätöksen vahvistaminen;
4. tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
5. hallituksen esittämät muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. tulo- ja menoarvion hyväksyminen seuraavalle kalenterivuodelle;
2. tilintarkastajien, hallituksen jäsenten sekä työvaliokunnan ja muiden toimikuntien jäsenten palkkioiden määrääminen;
3. valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi;
4. tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali;
5. hallituksen esittämät muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kutsu liiton kokouksiin on toimitettava jäsenyhdistyksille kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava ne asiat, jotka hallitus jättää kokouksen käsiteltäväksi. Kokouksessa voidaan kuitenkin ottaa käsiteltäväksi muitakin asioita, jos kokous näin päättää 2/3 enemmistöllä.

11 § Toimintakausi
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Liiton tilit on jätettävä ennen maaliskuun viimeistä päivää tilintarkastajalle, jonka tulee ennen seuraavan huhtikuun viimeistä päivää antaa lausuntonsa hallitukselle. Tilinpäätös, tilintarkastajan lausunto ja vuosikertomus on toimitettava tiedoksi jäsenyhdistyksille viimeistään vuosikokouskutsun mukana.

12 § Äänestykset
Äänestykset ovat avoimet, ellei joku kokouksen osanottajista vaadi suljettua äänestystä. Äänestyksissä on kullakin osanottajalla yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi suljetuissa äänestyksissä ja vaaleissa, joissa ratkaisu tapahtuu arvan vedolla.

13 § Liiton nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä toimitusjohtajan tai yhden hallituksen jäsenen kanssa.

Oikeus liiton nimen kirjoittamiseen on myös henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama oikeus.

14 § Sääntöjen muuttaminen
Liiton sääntöjen muuttaminen edellyttää, että sitä on kannattanut kokouksessa vähintään 3/4 kaikista kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutoksista on erikseen mainittava kokouskutsussa.

15 § Liiton purkautuminen
Liiton lopettaessa toimintansa on sen varat, sen jälkeen kun kaikki velat on maksettu, jaettava jäsenyhdistysten kesken niiden jäsenmaksuosuuden mukaisessa suhteessa.


© FILMIKAMARI 2003 Produced by Framesay